Thành phần tham dự: 

1. GĐ. BS Khổng Doãn Trường - Đại diện công ty CP Dược Phẩm 3K

3. Các bác sỹ của BV Phụ Sản Trung Ương